Затверджено

Позачерговими загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

“ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

Протокол №1-2016 від 13.01.2016р.

 

 

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності

Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Фордон»

ТОВ «Фордон Есет Менеджмент»

 

13.01.2016р. на позачергових загальних зборах учасників ТОВ «Фордон Есет Менеджмент», відповідно до протоколу №1-2016 від 13.01.2014р. було прийнято рішення про продовження строку діяльності Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Фордон» до 01.03.2025р.

 

1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: Україна, 01015 м.Київ, вул. Старонаводницька, 13-А, офіс 42.

2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи:

фізичними особами:

два примірника Заявки на викуп цінних паперів за формою, наведеною в додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 №1338;

довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;

паспорт учасника Фонду чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою;

довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;

юридичними особами:

Два примірника Заявки, яка оформлена та підписаної керівником учасника Фонду (уповноваженою ним особою) за формою, наведеною в додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 №1338. Підпис керівника (уповноваженої особи ) учасника Фонду повинен бути засвідчений печаткою такого учасника;

 Два примірника Довідки з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для власників сертифікатів - нерезидентів);

 паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;

 оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ТОВ «Фордон Есет Менеджмент» заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

 належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

 

3. Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Фонду, яка дорівнює  2 488.83 грн. (Дві тисячі чотириста вісімдесят вісім грн. 83 коп.) за один інвестиційний сертифікат.

При цьому кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

4. Дата початку приймання заявок від учасників – 13 січня 2016 року; дата закінчення приймання заявок від учасників – 13 березня 2016 року.

5. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться з 14 березня 2016 року по 31 березня 2016 року шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у заявці про викуп рахунок.

6. У разі неможливості здійснення розрахунків з особою, яка відповідно до заявки про викуп передала ТОВ «Фордон Есет Менеджмент» (ПЗНВІФ «Фордон») інвестиційні сертифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), ТОВ «Фордон Есет Менеджмент» (ПЗНВІФ «Фордон») протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Copyright © 2012 Fordon Asset Management